حیوانات خانگی؛ هاری پنهان

این ویدئو توسط باشگاه خبرنگاران جوان تهیه شده و اندیشکده ارزش اقدام به بازنشر آن کرده است.