بررسی میزان آمادگی بیمارستان‌های استان مرکزی در حوادث بیولوژیک؛ طی سال 1395

  • بحران
  • بهروز ایران نژاد و همکاران
  • مجله طب نظامی
  • 1396

چکیده
زمینه و هدف: حوادث بیولوژیک یکی از مهم‌ترین تهدیدات نظام سلامت و متزلزل‌کننده پایه‌های امنیت ملی و ایجاد کننده هراس عمومی در هر کشوری می‌باشند. در این بین آمادگی بیمارستان‌ها در برابر چنین حوادثی نقش مهمی در کاهش تلفات و حفظ اقتدار کشورها و افزایش اعتماد مردم به دولت‌ها در برخورد با حوادث و بحران‌ها دارند. لذا با توجه به اهمیت این موضوع و عدم وجود مطالعات مشابه در کشور، این مطالعه با هدف بررسی میزان آمادگی بیمارستان‌های استان مرکزی در برابر حوادث بیولوژیک در سال 1395 انجام شد.
روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع مقطعی است و جامعه پژوهش شامل کلیه بیمارستان‌های موجود در سطح استان مرکزی بوده که شامل 13 بیمارستان دانشگاهی، 2 بیمارستان خصوصی و 3 بیمارستان تامین اجتماعی است. ابزار گردآوری اطلاعات، چک لیست استانداد 120 سوالی آمادگی در برابر حوادث شیمیایی و بیوتروریسم انجمن بیمارستان‌های آمریکا بود که پس از ترجمه و بومی‌سازی در این مطالعه بهکار گرفته شد. داده‌ها از طریق مصاحبه با مدیر بیمارستان و مشاهده مدارک و مستندات موجود در سال 1395 گردآوری و با نرم افزار SPSS-16 تجزیه و تحلیل شد. 
یافته‌ها: میزان نمره کسب شده از 100 در چک لیست آمادگی در برابر حوادث شیمیایی و بیوتروریسم، در قسمت اطلاعات عمومی 36، ارتباطات 27، پاسخگویی به نیاز بیماران 38، سازماندهی 27، پشتیبانی و تدارکات 32، روند معالجات پزشکی 27، آموزش 24، مدیریت و امنیت بیمارستان 8، خدمات روانپزشکی 11 و قابلیت تشخیص 28 بود. میانگین نمره کل آمادگی در برابر حوادث بیولوژیک 26 بود که در محدوده ضعیف می‌باشد.
نتیجه‌گیری: با توجه به پیچیدگی و جدید بودن مباحث مدیریت و آمادگی در برابر حملات بیولوژیک و همان طور که از قبل انتظار می‌رفت میزان آمادگی بیمارستان‌های استان مرکزی در این مطالعه در سطح ضعیف ارزیابی شد، که نیازمند توجه مسئولین به این موضوع و ایجاد راه‌کارها و تمهیدات جدی و سریع جهت افزایش این آمادگی‌ها می‌باشد. لذا بررسی میزان آمادگی مراکز درمانی کل کشور در بحران ‌های بیولوژیک و وجود برنامه‌هایی برای مقابله و پاسخگوئی به آن، یک ضرورت دایمی است.