دات نت نیوک
معنویت و مراقبت معنوی در پرستاری

معنویت و مراقبت معنوی در پرستاری

  • بهداشت
  • علی جدیدی و همکاران
  • رویان پژوه
  • 1396

پیشرفت علوم در موضوع ارتباط معنویت و سلامتی نشان می‌دهد که برای ارائه مراقبت پرستاری با کیفیت بالا توجه به بعد معنوی بیماران امری حیاتی و دارای اهمیتی حتی فراتر از اهمیت دادن به بعد جسمانی بیمار است. از دیدگاه پرستاری جامع‌نگر، پرستاران باید انسان را یک واحد زیستی، روانی و اجتماعی در نظر بگیرند که در مرکز آن بعد معنوی انسان قرار دارد و هر کدام از این ابعاد به هم وابسته و متاثر از یکدیگرند.
مولفین در این کتاب قصد دارند به اهمیت موضوع ابعاد معنوی و مراقبت معنوی از بیماران در حرفه تاثیرگذار پرستاری در سلامت جامعه پرداخته و این کتاب را به‌عنوان دریچه‌ای نو و پرامید برای راهیابی به نگرشی همراه با منزلت و کرامت انسانی و معطر به عطر روح‌افزای معنویت در مراقبت از بیماران با هدف ارتقاء سطح کیفی ارائه مراقبت‌های بهداشتی و درمانی از ایشان بپردازد.