دات نت نیوک

میزان رضایتمندی از خدمات اورژانس پیش بیمارستانی در استان مرکزی؛ یک مطالعه مقطعی

  • بهداشت
  • علی جدیدی و همکاران
  • اورژانس پیش بیمارستانی
  • مجله طب اورژانس ایران
  • بهار 1395

چکیده

مقدمه: یکی از روش‌های ارزشیابی خدمات، سنجش میزان رضایتمندی از کیفیت ارائه آنها می‌باشد. رضایتمندی بیمار مفهومی است که امروزه در مراقبت‌های پزشکی اهمیت بسیار ویژه‌ای یافته است  و این امر در سیستم اورژانس پیش بیمارستانی از اهمیت بیشتری برخوردار است. لذا این مطاله با هدف بررسی میزان رضایتمندی از خدمات اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی اراک انجام شده است.
روش کار: در این مطالعه مقطعی جهت بررسی رضایتمندی بیماران از پرسشنامه پایا و روای مقیاس رضایتمندی مراقبت‌های اورژانسی استفاده شد. این پرسشنامه  متشکل از 33 سوال بود که 9 سوال جهت بررسی اطلاعات دموگرافیک و مابقی در حیطه‌های مختلف شامل وضعیت وسیله آمبولانس، نحوه برخورد تکنسین‌ها، میزان حرفه‌ای بودن، عملکرد تکنسین‌ها، کارایی اورژانس و یک سوال درباره میزان رضایت کلی از خدمات اورژانس پیش بیمارستانی بود. در نهایت اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آماره‌های توصیفی و تست‌های مناسب مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. 
يافته‌ها: کل ماموریت‌های انجام شده در این مقطع زمانی 12564 مورد بود. بیشترین ماموریت‌ها متعلق به شهرستان اراک (65%) و کمترین آن‌ها متعلق به شهرستان آشتیان (9/%) بود. تعداد 366 نفر در این مطالعه شرکت کردند. اکثر بیماران شرکت کننده در این مطالعه (59%) مرد بوده و بیشتر آن‌ها (56%) مدرک تحصیلی زیر دیپلم داشتند. همچنین اکثر (52%) آن‌ها سابقه بستری در بیمارستان نداشته و تعداد متاهل‌ها بیش از مجردها بوده است (71%). نمره کل رضایتمندی با جنس (0/001>p)، وضعیت تاهل (0/001>p)، سطح تحصیلات (0/001>p)، محل زندگی (0/001>p) و سابقه برخورد با اورژانس (0/015= p) ارتباط دارد. بر این اساس زنان، متاهلین، افراد دارای سطح تحصیلات پایین‌تر و کسانی که دارای سابقه برخورد با اورژانس بودند، نمره رضایتمندی بیشتری را گزارش کرده بودند. میانگین نمره رضایتمندی  اورژانس دانشگاه علوم پزشکی اراک در قسمت اتومبیل آمبولانس14/5 ± 0/7، نحوه برخورد تکنسین‌‌ها با بیمارر و همراهان 15/5±83/7، حرفه‌ای بودن تکنسین‌ها 15±83/4، عملکرد تکنسین‌ها 14 ± 82/7، کارایی اورژانس پیش بیمارستانی 4 ± 89/7 و درر نهایت نظر کلی بیمار 14 ± 82/5 بود. نمره کلی رضایتمندی در شهرستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی اراک دارای تفاوت معناداری بود (0/001> p).
نتيجه گيری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد میزان رضایتمندی بیماران ازز خدمات اورژانس پیش بیمارستانی در حد مطلوب می‌باشد که این میزان در زنان، متاهلین، افراد دارای تحصیلات پایین‌تر، بیماران ترومایی و در پایگاه‌های شهری بیشتر از سایرین بود. بیشترین میزان رضایتمندی مربوط به حیطه عملکرد حرفه‌ای و کمترین میزان مربوط به حیطه کارآیی تکنسین‌های بود.