محیط‌زیست

کارگروه‌ها  ::   محیط‌زیست

معرفی کارگروه محیط‌زیست

هر کجا زندگی جریان دارد، محیط زیست نام دارد. این محیط شامل مجموعه‌ای از عوامل زیستی، شیمیایی و فیزیکی است که بر یکدیگر اثرگذار بوده و از همدیگر تاثیر می‌پذیرند. شناخت و آگاهی از این عوامل و چگونگی این تاثیرگذاری و تاثیرپذیری تداوم حیات به‌ ویژه زندگی بشر را به دنبال دارد. اطلاع‌سانی و آگاهی‌بخشی در خصوص آنچه منجر به بهبود محیط زیست و در نتیجه ارتقای زندگی بشر و در مقابل آنچه زمینه‌ساز تهدید حیات در تنها کره قابل زیست خلقت است، سهم کوچکی است که هر فردی باید به انجام برساند.

در حال حاضر مطلبی ثبت نشده ...
در حال حاضر مطلبی ثبت نشده ...

تحقیقات

در حال حاضر مطلبی ثبت نشده است.