بحران زیستی

کارگروه‌ها  ::   بحران زیستی

معرفی کارگروه بحران زیستی

بحران حاصل نقص در عملکرد مناسب انسان‌ها، سازمان‌ها، فناوری‌ها و همچنین بروز اشکال در روابط مناسب بین آن‌ها است. مهمترین ابزار در پیشگیری از وقوع بحران‌ها، تنظیم رابطه بین انسان‌، سازمان و فناوری است و محیطی که این سه را با یکدیگر به بهترین شکل همراه کند، بیشترین فاصله را از بحران خواهد داشت.

مدیریت بحران را اغلب واکنشی پس رویدادی می‌دانند و ما تلاش داریم طبق رسالت آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌سازی رسانه‌ای این موضوع را در هر سه مرحله پیش، حین و پس از وقوع اطلاع‌رسانی کنیم.

بررسی میزان آمادگی بیمارستان‌های استان مرکزی در حوادث بیولوژیک؛ طی سال 1395
بحران
بررسی میزان آمادگی بیمارستان‌ه...

بهروز ایران نژاد و همکاران

تحقیقات

در حال حاضر در این بخش مطلبی ثبت نشده است.