دوره مورد نظر قابل ثبت نام نمی باشد. لطفا با پشتیبانی تماس حاصل نمایید.

مدیریت مشارکتی

مدیریت مشارکتی
قیمت : رایگان
  • فراگیر : 1 نفر
  • مدت دوره: 6 ساعت
  • طول دوره: 0 بخش
  • ظرفیت دوره : نفر
  • کد دوره : 1398/10/26-0000005
  • گواهی نامه : دارد

توضیحات و سرفصل دوره

مديريت مشارکتي يکي از مهمترين رويکردهاي مديريت در دنياي معاصر به حساب مي آيد و نظام پذيرش و بررسي پيشنهادات از سازو کارهاي اساسي اين شيوه مديريتي است. در کشور ما نيز يکي از اهداف برنامه هاي هفتگانه تحول در نظام اداري کشور ، نهادينه نمودن نظام مشارکت بوده که در سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور تبلور يافته است، به اين مفهوم که کارکنان هر سازمان يا نهاد دولتي ، در فرآيند برنامه ريزي ، مديريت و اجراي فعاليت ها تخصصي و عمومي به مشارکت فراخوانده مي شوند و در ازاء پيشنهادهاي سازنده که در دستيابي به اهداف سازماني موثر باشند به اشکال مختلف مورد تضويق و قدرداني قرار مي گيرند.