حقوق زیستی

آیین‌نامه اجرائی ورود، ساخت، فرمولاسیون و مصرف کودهای شیمیایی، زیستی، آلی و سموم دفع آفات نباتی

آیین‌نامه اجرائی ورود، ساخت، فرمولاسیون و مصرف کودهای شیمیایی، زیستی، آلی و سموم دفع آفات نباتی

کارگروه حقوق- اندیشکده ارزش در راستای بخشی از اهداف خود که آگاهی‌رسانی و فرهنگ‌سازی در ضرورت توجه به مباحث زیست‌محیطی است، اقدام به استخراج مواد قانونی درخصوص مباحث محیط‌زیستی در قالب «مجموعه قوانین موجود...
قانون شکار و صید

قانون شکار و صید

کارگروه حقوق- اندیشکده ارزش در راستای بخشی از اهداف خود که آگاهی‌رسانی و فرهنگ‌سازی در ضرورت توجه به مباحث زیست‌محیطی است، اقدام به استخراج مواد قانونی درخصوص مباحث محیط‌زیستی در قالب «مجموعه قوانین موجود...

قانون مدیریت پسماند

کارگروه حقوق- اندیشکده ارزش در راستای بخشی از اهداف خود که آگاهی‌رسانی و فرهنگ‌سازی در ضرورت توجه به مباحث زیست‌محیطی است، اقدام به استخراج مواد قانونی درخصوص مباحث محیط‌زیستی در قالب «مجموعه قوانین موجود...
قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

کارگروه حقوق- اندیشکده ارزش در راستای بخشی از اهداف خود که آگاهی‌رسانی و فرهنگ‌سازی در ضرورت توجه به مباحث زیست‌محیطی است، اقدام به استخراج مواد قانونی درخصوص مباحث محیط‌زیستی در قالب «مجموعه قوانین موجود...
قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

کارگروه حقوق- اندیشکده ارزش در راستای بخشی از اهداف خود که آگاهی‌رسانی و فرهنگ‌سازی در ضرورت توجه به مباحث زیست‌محیطی است، اقدام به استخراج مواد قانونی درخصوص مباحث محیط‌زیستی در قالب «مجموعه قوانین موجود...
حیات انسان به بقای زمین گره خورده است

حیات انسان به بقای زمین گره خورده است

کارگروه حقوق- اندیشکده ارزش در راستای بخشی از اهداف خود که آگاهی‌رسانی و فرهنگ‌سازی در ضرورت توجه به مباحث زیست‌محیطی است، اقدام به استخراج مواد قانونی درخصوص مباحث محیط‌زیستی در قالب «مجموعه قوانین موجود...

حقوق زیست محیطی و جرائم مربوط به آن

حقوق محيط زيست و منابع طبيعی به واسطه ارتباط تنگاتنگ با علوم و تکنولوژی تحت تاثير آن‌ها قرار گرفته و به همين علت درک مسائل آن مستلزم اطلاعات اوليه در محيط زيست است. با توجه به مفهوم رايج و متداول محيط زيست که بيان‌ک...
قانون 1353؛ اولین گام ایران در حفاظت و بهسازی محيط زيست

قانون 1353؛ اولین گام ایران در حفاظت و بهسازی محيط زيست

کارگروه حقوق- محيط زيست طبق تعريف متن حقوقی شورای جامعه اقتصادی اروپا (27 ژوئن 1967) شامل آب، هوا، خاک، عوامل درونی و بيرونی مربوط به حيات هر موجود زنده است. تعريفی جامع‌تر و بهتر درباره محيط زيس...